Menu Content/Inhalt
Strona Główna
Korespondencja z Urzędem Pracy

Uwaga!

Zgodnie z treścią art. 63 kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w zw. z art. 78 kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2014 r., poz. 121) Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce, nie rozpatruje korespondencji otrzymanej pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w powyższych przepisach. Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać:

1. imię i nazwisko wnioskodawcy;

2. adres (kod pocztowy, miejscowość, ulicę, nr domu i mieszkania) tej osoby;

3. przedmiotu sprawy, której dotyczy;

4. własnoręczny podpis.

Korespondencja może być również przesłana drogą elektroniczną, na adres Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   w formie skanu pisma zawierającego określone powyżej dane oraz własnoręczny podpis. 

 
Dokumenty wymagane do rejestracji / wyrejestrowania

WYMAGANE DOKUMENTY DO REJESTRACJI / WYREJESTROWANIA

 

Osoby ubiegające się o zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w dniu rejestracji przedkładają do wglądu następujące dokumenty:

dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,

odpowiednio: świadectwo ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy,

dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada,

dokumenty stwierdzające stopień niepełnosprawności.

Powiatowy Urząd Pracy może sporządzać kserokopie oraz dokonać zeskanowania dokumentów w postaci dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, świadectw ukończenia szkoły, dyplomu lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkoły w zakresie niezbędnym do ustalenia statusu i uprawnień.

Osoby rejestrujące się jako osoby bezrobotne dodatkowo dostarczają:

zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy lub stały na terenie powiatu wielickiego, jeżeli w dowodzie osobistym wskazany jest adres spoza powiatu wielickiego;

umowy zlecenie, umowy o dzieło lub zaświadczenie potwierdzające okres ich wykonywania;

oświadczenie o posiadaniu/nie posiadaniu nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowych (druk dostępny przy rejestracji);

w przypadku renty rodzinnej decyzję z ZUS-u;

jeżeli osoba rejestrująca się zamierza zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny do wniosku należy dołączyć w przypadku:

a)   dziecka powyżej 18 roku życia (akt urodzenia + zaświadczenie ze szkoły potwierdzający fakt podjęcia nauki),

b)   dziecko poniżej 18 roku życia (akt urodzenia)

c)   współmałżonka (akt małżeństwa),

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji następujące dane:

1) imię albo imiona i nazwisko oraz płeć,

2) obywatelstwo albo obywatelstwa,

3) numer PESEL,

4) imiona rodziców

5) datę i miejsce urodzenia,

6) nazwisko rodowe,

7) stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy,

8) liczbę dzieci na utrzymaniu,

9) adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji,

10) wykształcenie,

11) ukończone szkoły,

12) zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy,

13) poziom znajomości języków obcych,

14) posiadane uprawnienia zawodowe,

15)  rodzaj i stopień niepełnosprawności - jeżeli dotyczy,

16) okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiar czasu pracy i podstawy wykonywania pracy,

17) okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności,

18) inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie,

19) sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunku służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych,

20) kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

21) fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy,

22)  numer rachunku bankowego, jeżeli posiada.

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy przekazuje pracownikowi Powiatowego Urzędu Pracy w trakcie rejestracji dane, o których mowa w pkt. od 1 do 6 i od 9 do 22 wskazanych powyżej.

Cudzoziemiec ubiegający się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy przekazuje pracownikowi Powiatowego Urzędu Pracy w trakcie rejestracji dane, o których mowa w pkt. 1 i 2, oraz od 4 do 22 wskazanych powyżej, numer PESEL, o ile posiada, a także informacje o statusie, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt. 2 lit a-g i j-l oraz pkt 3 i 4 ustawy.

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie może przekazać również numer telefonu i adres e-mail, celem ułatwienia kontaktu z urzędem pracy, oraz złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w badaniach rynku pracy prowadzonych przez publiczne służby zatrudnienia, organy administracji rządowej lub samorządowej lub na ich zlecenie.

Osoby zwalniane z zakładów karnych, aresztów śledczych celem dokonania rejestracji przedstawiają świadectwo zwolnienia potwierdzające okres pozbawienia wolności.

W przypadku osób powracających po pracy wykonywanej za granicą (kraje UE): druk  U-1, lub inny dokument potwierdzający czasookres wykonywania pracy.

W przypadku ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych osoba powinna dostarczyć:

wszystkie świadectwa pracy, a w przypadku zatrudnienia w wymiarze niższym niż pełny etat lub pracy nakładczej dodatkowo zaświadczenie o wynagrodzeniu brutto za każdy miesiąc z informacją o opłaceniu ZUS i Funduszu Pracy,

do ostatniego świadectwa pracy należy dołączyć wypowiedzenie umowy o pracę,

w przypadku pracy na umowę zlecenie należy dostarczyć zaświadczenie potwierdzające okres ich wykonywania z informacją o wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc oraz dodatkowy zapis o odprowadzaniu składek ZUS i Funduszu Pracy,

świadectwo pracy z praktycznej nauki zawodu,

książeczkę wojskową (w przypadku zaliczenia do stażu okresu służby wojskowej),

zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne i Funduszu Pracy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,

zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego,

w przypadku ubiegania się o zasiłek po urlopie wychowawczym dodatkowo zaświadczenie z MOPS o okresach przebywania na urlopie wychowawczym,

zaświadczenie z zakładu karnego o zatrudnieniu z wykazanymi miesięcznymi wynagrodzeniami brutto.

 

Zasiłek dla bezrobotnych lub inne świadczenia mogą być przelewane na wskazany numer konta.
W przypadku gdy bezrobotny lub poszukujący pracy był zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieliczce, ponowna rejestracja polega na wprowadzeniu do rejestru nowych danych lub aktualizacji istniejących.

Wyrejestrowania z urzędu można dokonać poprzez: 

1. Osobiste zgłoszenie się do urzędu z dokumentem powodującym zaistnienie okoliczności powodującej utratę statusu osoby bezrobotnej oraz Dowodem Osobistym lub innym dokumentem tożsamości; 

2. Przesłanie tradycyjną pocztą kopii zawartej umowy lub oświadczenia zawierającego  dane identyfikacyjne, datę i powód wyrejestrowania oraz własnoręczny podpis; 

3. Przesłanie drogą elektroniczną, na adres  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  , skanu zawartej umowy lub oświadczenia zawierającego dane identyfikacyjne tj. imię i nazwisko, numer PESEL oraz numer decyzji orzekającej o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej, datę i powód wyrejestrowania oraz własnoręczny podpis; 

4. Poprzez złożenie przez osobę trzecią kopii zawartej umowy lub oświadczenia zawierającego  dane identyfikacyjne, datę i powód wyrejestrowania oraz własnoręczny podpis osoby, której sprawa dotyczy, w kancelarii urzędu; 

5. Poprzez elektroniczny urząd podawczy – dla osób posiadających podpis elektroniczny. W tym przypadku należy przesłać oświadczenie zawierające  dane identyfikacyjne, datę i powód wyrejestrowania.  

 
NIP: 683-14-04-714
REGON: 357126032 

ROZKŁAD CZASU PRACY:
od poniedziałku do piatku
7.30 - 15.30

PRZYJMOWANIE STRON:
8.00 - 14.00 
Uwaga: każdy 5 dzień roboczy miesiąca jest dniem wewnętrznym.

W 2016 roku dzień wewnętrzny bez przyjmowania stron z uwagi na przygotowywanie list wypłat przypada na:

08.01.2016r. | 05.02.2016r.

07.03.2016r. | 07.04.2016r.

09.05.2016r. | 07.06.2016r.

07.07.2016r. | 05.08.2016r.

07.09.2016r. | 07.10.2016r.

08.11.2016r. | 07.12.2016r.


  Terminy wypłat świadczeń przysługujących osobom bezrobotnym w 2016r. 

13 - 14 styczeń
10 - 11 luty
10 - 11 marzec
12 - 13 kwiecień
12 - 13 maj
10 i 13 czerwiec
12 - 13 lipiec
10 - 11 sierpień
12 - 13 wrzesień
12 - 13 październik

10 i 14 listopad
12 - 13 grudzień


! UWAGA !

UWAGA    

INFORMACJA

         Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce nie prowadzi i nigdy nie prowadził działalności w jakikolwiek sposób związanej z ubezpieczeniami społecznymi oferowanymi przez Otwarte Fundusze Emerytalne.

Osoby, które kontaktują się z pracodawcami lub stażystami przedstawiając się jako pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce i oferują usługi w zakresie ubezpieczeń w OFE nie są pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy i w związku z tym działają w sposób nieuprawniony i nielegalny.     Zobacz szczegóły...

Odznaczenia

Logowanie Dla Pracowników PUP Wieliczka


Hasło?

Ankieta

Jestes ....................?